Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie verkiezingen Europees Parlement

KnipselVerklaring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie inzake
de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014

L.S.,

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden in Nederland plaats op 22 mei
aanstaande. De uitkomsten van deze verkiezingen zullen mede bepalend zijn voor
de wetgeving van de Europese Unie in de komende vijf jaar en zullen grote impact
hebben voor degenen die de Europese Unie in de komende jaren gaan leiden.
Het is van groot belang dat burgers van de Europese Unie participeren in het
democratisch proces door hun stem uit te brengen op de verkiezingsdag. Hoe
sterker de opkomst, hoe sterker het democratisch gehalte van de Europese Unie.

Wij als Nederlandse Bisschoppenconferentie zien het als onze plicht om richting te
geven aan de EU-stemmer bij het vormen van haar/zijn bewuste keuze. Wij doen
dat door aandacht te vragen voor enkele zaken die van belang zijn vanuit het
perspectief van de Katholieke Sociale Leer.

Overigens, ook al richten wij ons in eerste instantie tot de EU-burgers die zichzelf
als Katholiek beschouwen, we hopen dat ons advies ook gehoor mag vinden bij alle
vrouwen en mannen van goede wil die zorg hebben voor het Europese project. We
hopen ook dat degenen die vanuit Nederland worden gekozen in het Europees
Parlement onze adviezen ter harte willen nemen.

We beginnen met enkele algemene overwegingen:
1. Het is een recht en een morele plicht voor iedere stemgerechtigde burger in
de Europese Unie om zijn/haar stem uit te brengen. Vele jongere burgers in
de Europese Unie mogen voor het eerst stemmen. Wij bevelen jongeren aan
om ook hun stem te laten horen in het politieke debat en vooral ook door het
uitbrengen van hun stem.
2. Het is van belang dat zij die in het Europees Parlement wensen toe te
treden, hetzij voor het eerst, hetzij door herbenoeming, zich bewust zijn van
de schade die is aangericht door de economische crisis. Paus Franciscus
heeft publiekelijk de aandacht gevraagd voor de toestand van hen die al arm
en kwetsbaar waren en zij die in armoede terecht zijn gekomen door de
crisis. Het aantal “nieuwe armen” groeit alarmerend snel.
Utrecht

uw kenmerk
ons kenmerk
afdeling

onderwerp

16 mei 2014

BK140355/cvs
BK

BV 14/1979
ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPENCONFERENTIE
Secretariaat 2
3. De christelijke boodschap is een boodschap van hoop. Het is onze
overtuiging dat het Europese project is geïnspireerd door een nobele visie op
de mensheid, inhoudend dat individuele burgers, gemeenschappen en zelfs
naties in staat zijn een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn, het
bonum commune. De Kerk benadert de Europese uitdaging met vertrouwen
in een betere toekomst.
4. Matigheid is één van de kernwaarden van de christelijke spiritualiteit. Een
cultuur van beperking moet leiden tot een hervorming van de sociale-markt
economie en het milieubeleid. We moeten leren om te leven met minder, en
met overtuiging ook zorgen dat zij die dat nodig hebben een eerlijker deel
krijgen.

Er zijn enkele beleidsvelden binnen de Europese Unie waar we specifieke aandacht
voor willen vragen:
1. Bij het werken aan een Europese Unie mag het principe van subsidiariteit,
de eigen verantwoordelijkheid van iedere lidstaat en iedere burger, niet uit
het oog verloren worden. Een andere pijler is de solidariteit tussen landen,
tussen regio’s en bevolkingsgroepen. We moeten werken aan een Europa
met solidariteit als basiswaarde.
2. Het is essentieel dat bij alle beleidsvelden van sociaaleconomische politiek,
de menselijke waardigheid als uitgangspunt wordt genomen. Het menselijk
leven verdient bescherming vanaf het moment van de conceptie tot aan het
moment van de natuurlijke dood. Het gezin, de hoeksteen van de
samenleving, moet de erkenning krijgen die het verdient.
3. Europa is een continent dat in beweging is door migratie tussen lidstaten en
van buitenaf. Dit beïnvloedt mensen rechtstreeks en heeft effect op de
samenleving. Een humane behandeling van migranten is van wezenlijk
belang, zowel bij binnenkomst als bij de verdere inspanning tot een
succesvolle integratie in de Europese Unie. Mensenrechten moeten
nauwgezet worden gerespecteerd.
4. Religieuze vrijheid is een fundamenteel onderdeel van een tolerante, open
samenleving. Deze vrijheid behelst ook het recht om publiekelijk uiting te
geven aan een geloof. We verwelkomen regelgeving van de Europese Unie
ter bevordering en bescherming van religieuze vrijheid en geloof en we
hopen dat het Europese Parlement blijvende en toenemende aandacht heeft
voor deze belangrijke zaak.
5. De komende vijf jaren zullen de effecten van grote demografische
veranderingen merkbare effecten gaan krijgen in de Europese Unie. Wij
pleiten voor een adequaat aanbod en kwaliteit van zorg en voor goed
onderwijs, rekening houdend met de keuzevrijheid en het recht op opvoeding
van de ouders.

Wij, de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland, pleiten ervoor dat het
Europese project door zoveel mogelijk burgers wordt gedragen. Het is essentieel
voor ons allen -politici, kandidaten, alle betrokkenen- om een bijdrage te leveren aan
het vormgeven van Europa’s toekomst en het behoud van vrede en veiligheid. Om
die reden roepen wij iedereen die stemgerechtigd is op om op 22 mei welbewust en
goed geïnformeerd zijn/haar stem uit te brengen v

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

× Contact per whatsapp?