Functieomschrijving pastoraatsgroep.

Van: parochiebestuur Johannes de Doper parochie in Wijk bij Duurstede
Betreft: functieomschrijving pastoraatsgroep en aanvullende opmerkingen/toelichtingen

In overleg met de pastoraatsgroep en het pastorale team (zoals afgesproken in de brief aan de deken waarin de kandidaat-leden aan hem weren voorgedragen) is door het parochiebestuur de volgende tekst vastgesteld. Op 6 november 2007 ging het bestuur akkoord met de door het pastorale team voorgestelde laatste wijzigingen.

 

Functieomschrijving voor de pastoraatsgroep

INLEIDING De pastoraatsgroep (PG) voor de parochie in Wijk bij Duurstede, die met ingang van september 2007 geïnstalleerd is  , heeft de hieronder  vastgestelde functies en taken. Aanleiding tot het formeren van een PG is dat de parochie niet meer kan beschikken over een eigen pastor, omdat de pastores voortaan meer op afstand vanuit een pastoraal team meerdere parochies tegelijk bedienen. Uitgaande van het evangelie van onze Heer Jezus Christus geeft de pastoraatsgroep (PG), samen met het pastorale team (PT, onze pastores) en de parochianen, handen en voeten aan Gods liefdevolle zorg en aandacht voor mensen. De pastoraatsgroep is telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat.. Ongeveer driemaal in de week zal er op vaste tijden gelegenheid zijn om iemand van de pastoraatsgroep te spreken in het Prinsenhuis. Op andere tijden zullen eventuele afspraken via het parochiesecretariaat lopen. De leden van de pastoraatsgroep hebben allround vaardigheden. Zij kunnen elkaars taken waarnemen, met in achtneming van de specifieke voorkeuren en specialismen. Voor pastorale noodsituaties blijven pastores direct bereikbaar via hun mobiele nummers die ook op het antwoordapparaat van het parochiesecretariaat staan. 

Doel van de functies van de pastoraatsgroep

 • Zien en horen wat er onder de parochianen leeft.
 • Het organiseren van pastorale nabijheid.
 • Ervoor zorgdragen dat datgene wat er in de geloofsgemeenschap leeft, wordt bemiddeld naar het niveau van het pastorale beleid
 • Mede uitvoeren van het pastoraal beleid
 • Zichtbaar aanspreekpunt zijn van de geloofsgemeenschap
 • Pastorale activiteiten op elkaar afstemmen
 • Zorg dragen voor vrijwilligers en vrijwilligsters
 • Contact onderhouden met andere pastoraatsgroepen binnen het verband
 • Gesprekspartner zijn voor het pastorale team en het bestuur

 

Nadere omschrijving van taken en functies 

1. Een schakel zijn tussen de parochie en het pastorale team door:

– Het verzamelen en bemiddelen van vragen om begeleiding van b.v. werkgroepen.

– Aanspreekpunt zijn voor het pastorale team. Bij de PG komen lijnen en signalen binnen die doorgegeven worden aan het pastorale team. Initiatieven van het pastorale team kunnen via de PG worden geïnitieerd in de parochie.

Het door het pastorale team ontwikkelde beleid helpen uitvoeren.

 

2. Onderhouden van contacten met werkgroepen, in overleg met de profielhouders in het PB en het PT door:

– afstemming van de verschillende werkzaamheden (b.v. koren, lectoren, voorgangers, kosters, en andere werkgroepen)

– bijdragen aan goede onderlinge sfeer in en tussen de werkgroepen.

 

3. Bijdragen aan goede voortgang van de pastorale zorg door:

– overzien van de situatie in de geloofsgemeenschap

– signaleren en doorgeven waar initiatieven nodig zijn op gebied van pastorale zorg aan individuele parochianen of groepen resp. instellingen waar pastorale zorg aan de orde is. Toezien of er niemand tussen wal en schip valt en of alles goed loopt.

 4. Leveren van een bijdrage in de uitvoering van het pastoraat door:

Wekelijks een aantal uren spreekuur te houden in het Prinsenhuis.

Persoonlijke pastorale gesprekken met parochianen en anderen die daar behoefte aan hebben, waarbij tijdig doorverwezen wordt naar een lid van het PT en waarbij vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijft.

Herkenbaar aanwezig zijn in de parochie b.v. door mensen te ontvangen bij binnenkomst in de kerk en aanspreekbaar te zijn na een kerkdienst.

Regelmatig een herkenbare rol in de liturgie.

 

5. Contacten

Contact onderhouden met het parochiebestuur door geregeld overleg (minimaal tweemaal per jaar op initiatief van het parochiebestuur) en door informeel overleg.

Contact onderhouden met de andere pastoraatsgroepen binnen het parochieverband.

Samen met bestuursleden op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het parochieverband betreffende de vier secties, diaconie, gemeenschapsopbouw, catechese en liturgie.

 

6. Bemiddelen en gesprekspartner blijven voor iedereen

In geval van geschillen tussen werkgroepen of personen kunnen leden van de pastoraatsgroep bemiddelend optreden, op eigen initiatief of op verzoek. Als dit niet tot een overeenkomst leidt, dan kan het geschil elders worden voorgelegd, bijvoorbeeld bij het bestuur. Indien nodig neemt de pastoor als eindverantwoordelijke de beslissing. Dit geeft aan de leden van de pastoraatsgroep de mogelijkheid om te allen tijden neutraal te blijven en gesprekspartner voor iedereen en vertrouwen blijven genieten in de gemeenschap.

 Tot zover de omschrijving van functies en taken van de PG.—– 

AANVULLENDE OPMERKINGEN Werkmateriaal

 • Overzicht vrijwilligersbestand
 • Inzicht in de ledenadministratie
 • Parochiegids en overzicht werkgroepen
 • Literatuur, tijdschriften, verslagen en nota’s

 

Scholing

Voor de leden van de pastoraatsgroep is het wenselijk dat ze een cursus bij de pastorale school volgen i.v.m. hun taken en verantwoordelijkheden. Voor bijbelse en spirituele vorming kunnen ze relevante gelegenheden te benutten.

 

Financiën

De financiële faciliteiten zullen door het parochiebestuur bepaald worden op basis van onderbouwde voorstellen, in goed overleg.

 

Aansprakelijkheid

Er is in onze parochie geen specifiek vrijwilligersreglement. De aansprakelijkheid van PG-leden in functie valt onder de collectieve verzekering van de reeds aanwezige bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering van het RK Kerkgenootschap in Nederland.

Evaluatie, eindverantwoordelijkheid, benoeming en ontslag
Eenmaal per jaar houdt de pastoraatsgroep evaluatie en bezinning over het afgelopen en het komende jaar, om continuïteit in de werkzaamheden te bevorderen. Daarbij kan de PG iemand van het bestuur en iemand van het PT uitnodigen.

De pastoraatsgroep werkt onder de eindverantwoordelijkheid van het pastorale team, in goede samenwerking met het parochiebestuur. 

De pastoraatsgroep wordt begeleid door een lid van het pastoraal team.

De leden van de pastoraatsgroep verdelen onderling de functies van PG-voorzitter en PG-secretaris. Zij kunnen deze functies laten rouleren.

Binnen de groep die uit 3 tot 4 personen bestaat, wordt een rooster van aftreden afgesproken met een termijn van 4 jaar.

De leden van de PG worden benoemd door de deken, op voordracht van het parochiebestuur, met instemming van het pastorale team.

De PG mag rekenen op de steun van het parochiebestuur en het PT.

Alleen in het uiterste geval om zeer ernstige redenen kunnen leden van de PG op non-actief worden gesteld door het parochiebestuur, waarna bemiddeling nodig is door het pastorale team en evt. de deken. Bij geschillen geldt het Algemeen Reglement van de Nederlandse Kerkprovincie.

 

Deze tekst is akkoord verklaard door

 

de pastoraatsgroep,

het pastorale team

en het parochiebestuur.

 

6 november 2007

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

× Contact per whatsapp?